Usługi skierowane do ogółu mieszkańców gminy Srokowo w tym młodzieży

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1.  Poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, poradnictwo dotyczące różnego rodzaju uzależnień.

Usługa świadczona w ramach Punktu Doradczego w siedzibie CUS w Srokowie lub w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej usługą.

 2. Usługa terapii indywidualnej – wsparcie terapeutyczne świadczenie przez specjalistę.

 3. Usługa transportowa - dotyczy transportu osób do miejsc świadczenia usług oraz specjalistów poza miejscem zamieszkania. Z transportu mogą skorzystać mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Srokowo, którzy ukończyli 18 lat, mają trudności w przemieszczaniu się oraz są osobami wykluczonymi mobilnie. Usługa ta realizowana jest na terenie Gminy Srokowo. Cel podróży w ramach usługi powinien być powiązany z realizacją usług społecznych.

 4. Działania edukacyjno-profilaktyczne - kampanie promocyjne, spotkania warsztatowe, badania w zakresie profilaktyki w zakresie promocji i ochrony zdrowia w zależności od potrzeb mieszkańców.

 5. Animacja i integracja społeczności lokalnej – działania mające na celu pobudzenie aktywności mieszkańców i włączenie do uczestnictwa w życiu publicznym miejscowości/sołectwa przy wsparciu organizatora społeczności lokalnej.

6. Punkt doradczy dla mieszkańców - grup formalnych i nieformalnych, podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Forma wsparcia skierowana do mieszkańców działających w organizacjach pozarządowych mających siedzibę w gminie Srokowo, poradnictwo w zakresie księgowości, prawa i pozyskiwania środków finansowych na prowadzoną działalność. Rozwijanie wśród mieszkańców gminy postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Promowanie idei wolontariatu, który ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy sąsiedzkiej, społecznej i życia kulturalnego.

 7. Usługi obywatelskie świadczone przez Klub Integracji Społecznej skierowane do mieszkańców gminy Srokowo w zakresie:

 1. pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

 2. nauki podstawowej obsługi komputera, programów komputerowych i urządzeń z nim współpracujących ( np. urządzenie wielofunkcyjne, drukarka),

 3. nauki obsługi internetu i poruszania się po stronach internetowych, a także zakładania poczty elektronicznej, zakładania kont internetowych w celu logowania się do stron urzędowych (profil zaufany) lub do portali społecznościowych,

 4. wsparcia w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz możliwości napisania ich na komputerze, wydruk, przesyłanie pocztą elektroniczną,

 5. nieodpłatnego dostępu do komputera i Internetu,

 6. udzielania informacji w zakresie ekonomii społecznej,

 7. organizowanie prac społecznie użytecznych wykonywanych na terenie gminy Srokowo,

 8. udzielenia pomocy oraz porad z zakresu kierowania pism administracyjnych, wniosków do urzędów administracji, urzędów pracy i innych instytucji,

 9. promocji alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym promowanie rodzinnych zajęć
  w
  czasie wolnym,

 10. kształtowania i zwiększania aktywności społecznej poprzez realizację spotkań integracyjnych i warsztatów skierowanych do społeczności lokalnej,

 11. poradnictwa z zakresu informacji zawodowej (wyszukiwanie ofert pracy, informowanie osób zainteresowanych ofertą pracy, udostępnianie ofert pracy na portalu społecznościowym), reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym