Cel CUS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Celem Centrum Usług Społecznych jest zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowe w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług

Do zadań Centrum Usług Społecznych należy w szczególności

 1. Zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych, przekazanych do realizacji centrum, w tym określonych w programie usług społecznych.
 2. Prowadzenie rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych.
 3. Opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych.
 4. Realizowanie programu usług społecznych, w tym kwalifikowanie osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych określonych w programie usług społecznych oraz opracowywanie i monitorowanie realizacji indywidualnych planów usług społecznych.
 5. Realizowanie innych niż usługi społeczne zadań przekazanych do realizacji centrum, w tym zadań z zakresu pomocy społecznej.
 6. Podejmowanie działań na rzecz integracji i wspierania rozwoju wspólnoty samorządowej z wykorzystaniem potencjału tej wspólnoty, w tym organizowanie działań samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich stanowiących uzupełnienie usług społecznych(działania wspierające).
 7. Opracowywanie standardów jakości usług społecznych określonych w programie usług społecznych, w przypadku braku określenia standardów w obowiązujących przepisach, oraz ich wdrażanie.
 8. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i koordynacji usług społecznych, w tym przez nawiązywanie współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 9. Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych realizowanych na obszarze gminy tworzącej centrum.

 

Przy wykonywaniu zadań centrum kieruje się zasadami:

 • Powszechności
 • Podmiotowości
 • Jakości
 • Kompleksowości
 • Współpracy
 • Pomocniczości
 • Wzmacniania więzi społecznych