Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. /2024 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, otrzymają wsparcie finansowe polegające na  refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.
Odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym (odbiorca paliw gazowych to osoba, która jest wpisana w fakturze VAT i ma zawartą umowę na dostawę paliw gazowych), składa wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych po 29 lutym 2024 r. Wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W Gminie Srokowo wnioski będą przyjmowane w Centrum Usług Społecznych, Plac Rynkowy 14, w pokoju nr 4. Wzór wniosku do pobrania dostępny na stronie Centrum Usług Społecznych. Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć fakturę rozliczeniową za gaz, potwierdzenie jej opłaty oraz klauzulę informacyjną RODO.

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty:

2100 zł - w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
1500 zł na osobę - w gospodarstwie domowym wieloosobowym


Do wniosku o zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r. należy załączyć:

 - fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy
 - dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 - dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:

 *oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób             fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (wykazane we wniosku o refundację podatku VAT –             INFORMACJE DODATKOWE )w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa             domowego,

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo       nakaz płatniczy.

Przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy uzależniony jest od terminu złożenia wniosku, czyli:

2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku,
2022 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 roku.

Warunkiem do uzyskania refundacja podatku VAT  za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu – jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Jeżeli po złożeniu kolejnego wniosku sytuacja gospodarstwa domowego uległa zmianie w porównaniu do poprzedniego wniosku, to ponownie ustalana jest wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę.

Przyznanie refundacji podatku VAT  nie wymaga wydania decyzji, na adres e-mail wskazany we wniosku zostanie przesłana informacja. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, urzędnik odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT w urzędzie.

Refundacja podatku VAT przysługuje tym osobom, które są stroną umowy z dostawcą paliw gazowych.

Refundacji podlegają wszystkie pozycje (części składowe) zamieszczone na fakturze VAT.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

 

Artykuły

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ W 2024 R. (PRZEDŁUŻENIE)

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego za ogrzewanie również w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

26 stycznia 2024
Czytaj więcej o: REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ W 2024 R. (PRZEDŁUŻENIE)