Formy udzielania stypendium

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów (refundacji) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. opłaty za udział w zajęciach nauki języków, komputerowych, sekcjach sportowych, kursach przygotowujących do egzaminów na wyższe uczelnie, wycieczek szkolnych, wyjściach do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę, zakup artykułów szkolnych, podręczników, odzieży sportowej, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych itp.;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów, słowników, stroju sportowego, kalkulatora, leksykonów, encyklopedii, atlasów, przyborów i pomocy szkolnych, biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły itp..
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów (refundacji) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów;
 4. świadczenia pieniężnego, w przypadku gdy udzielenie stypendium w formach, o których mowa w punkcie 1, 2 i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

 • oryginałów faktur,
 • oryginałów rachunków imiennych,

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwa wystawcy (czytelna) – imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) – wnioskodawcę,
 • data wystawienia/sprzedaży,
 • nr dokumentu,
 • nazwa przedmiotu podlegającego refundacji,
 • forma zapłaty

NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE KOPIE DOWODÓW PŁATNOŚCI .

Dopuszcza się możliwość dokumentowania wydatku pisemnym oświadczeniem wnioskodawcy potwierdzonym uprzednio przez wychowawcę tylko w szczególnych sytuacjach (np. zakup podręczników z wyszczególnieniem nazw i kwot, organizowania przez szkołę wyjść do teatru, kina)

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (zielona szkoła, wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę, lub zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.