Fundusz alimentacyjny

Centrum Usług Społecznych w Srokowie informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 można składać od 1 sierpnia 2022 r od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Srokowie, do którego należy dołączyć zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o skuteczności egzekucji alimentów za okres dwóch miesięcy oraz oświadczenie, że przekazaliśmy wszelkie znane informacje dotyczące dłużnika i postępowania przeciwko niemu.

Formularze wniosków wraz z załączonymi oświadczeniami oraz wszelkie informacje udzielane są w pok. świadczenia rodzinne, alimentacja, stypendia szkolne, świadczenia wychowawcze 500+

Świadczenie przysługuje:

– bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 900 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa powyżej, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli: