Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. /2024 r.

Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, otrzymają wsparcie finansowe polegające na  refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.
Odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym (odbiorca paliw gazowych to osoba, która jest wpisana w fakturze VAT i ma zawartą umowę na dostawę paliw gazowych), składa wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych po 29 lutym 2024 r. Wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W Gminie Srokowo wnioski będą przyjmowane w Centrum Usług Społecznych, Plac Rynkowy 14, w pokoju nr 4. Wzór wniosku do pobrania dostępny na stronie Centrum Usług Społecznych. Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć fakturę rozliczeniową za gaz, potwierdzenie jej opłaty oraz klauzulę informacyjną RODO.

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty:

2100 zł - w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
1500 zł na osobę - w gospodarstwie domowym wieloosobowym


Do wniosku o zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r. należy załączyć:

 - fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy
 - dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 - dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:

 *oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób             fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (wykazane we wniosku o refundację podatku VAT –             INFORMACJE DODATKOWE )w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa             domowego,

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo       nakaz płatniczy.

Przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy uzależniony jest od terminu złożenia wniosku, czyli:

2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku,
2022 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 roku.

Warunkiem do uzyskania refundacja podatku VAT  za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu – jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Jeżeli po złożeniu kolejnego wniosku sytuacja gospodarstwa domowego uległa zmianie w porównaniu do poprzedniego wniosku, to ponownie ustalana jest wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę.

Przyznanie refundacji podatku VAT  nie wymaga wydania decyzji, na adres e-mail wskazany we wniosku zostanie przesłana informacja. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, urzędnik odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT w urzędzie.

Refundacja podatku VAT przysługuje tym osobom, które są stroną umowy z dostawcą paliw gazowych.

Refundacji podlegają wszystkie pozycje (części składowe) zamieszczone na fakturze VAT.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

 

Artykuły

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ W 2024 R. (PRZEDŁUŻENIE)

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego za ogrzewanie również w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

26 stycznia 2024
Czytaj więcej o: REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ W 2024 R. (PRZEDŁUŻENIE)