Wymagane wnioski i dokumenty

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

1) Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  (uchwała Nr XXXII/183/2021 Rady Gminy Srokowo z dnia 5 maja 2021r.)

2) Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku na podstawie (uchwała Nr XXXII/183/2021 Rady Gminy Srokowo z dnia 5 maja 2021r.)

3) Dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego

4) Na żądanie wnioskodawcy zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobrania należności za lokal mieszkalny potwierdza podpisem prawdziwość informacji we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji, o której mowa w ust. 1, oraz w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje i dane, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku niedostarczenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, o których mowa w ust. 13, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.