BEZPŁATNE KOLONIE DLA DZIECI W WIEKU DO 18 LAT Z TERENU GMINY SROKOWO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2024

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Srokowie informuje, że w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie prowadzi zapisy na bezpłatne kolonie dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku do 18 lat.

Zapisy są prowadzone w Centrum Usług Społecznych w Srokowie osobiście lub telefonicznie u pracowników socjalnych (89 754 45 34, 89 754 45 46, 89 754 45 48).

Organizatorem wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Srokowo jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras, 20-307 Lublin, ul. Kościelna 5a/1.

Kolonie zorganizowane zostaną w terminie  29.06.2024 r. - 5.07.2024 r. w Ośrodku Kolonijnym Rzucewo 20, 84-100 Puck.

Liczba miejsc ograniczona, Kuratorium przyznało Gminie Srokowo 5 miejsc.

 

 

Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci:

a) objęte pieczą zastępczą;

b) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
- z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
- samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;

c) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

 

 Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390). Od 1 listopada 2021 r. jest to kwota 674 zł a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota 764 zł.

Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku wypełnionej karty kwalifikacyjnej, o którym mowa w art. 92 k ust. 4 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie